a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly

System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly

بسم الله الرحمن الرحیم

خطای System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly

اگر از Visual Studio 2012 یا 2013 استفاده می کنید ممکن است در اجرای دستور

Enable-Migrations

یا

update-database

با خطای زیر موجه شوید

بسم الله الرحمن الرحیم

خطای System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly

اگر از Visual Studio 2012 یا 2013 استفاده می کنید ممکن است در اجرای دستور

Enable-Migrations

یا

update-database

با خطای زیر موجه شوید

PM> update-database
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly
'Microsoft.VisualStudio.Shell, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a'
or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. File name:
'Microsoft.VisualStudio.Shell, Version=10.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' at System.Data.Entity.Migrations.Extensions.ProjectExtensions.
GetProjectTypes(Project project) at System.Data.Entity.Migrations.Extensions.ProjectExtensions.
IsWebSiteProject(Project project)
at System.Data.Entity.Migrations.Extensions.ProjectExtensions.GetTargetDir(Project project)
at System.Data.Entity.Migrations.MigrationsDomainCommand.GetFacade(String configurationTypeName)
at System.Data.Entity.Migrations.UpdateDatabaseCommand.<>c__DisplayClass2.<.ctor>b__0()
at System.Data.Entity.Migrations.MigrationsDomainCommand.Execute(Action command)

خوب مایکروسافت پیشنهاد می کند که بروید و یک Package 180MB را دانلود کنید

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40764

تا Visual Studio شما Isolated شود اما معمولا مشکل شما حل نمی شود پس بهتر است برای رهایی از این مشکل به صورت زیر نیز عمل کنید

اگر داده ای در دیتابیس ندارید پایگاه داده را حذف کنید تا توسط Migration  مجددا ایجاد شود

اگر داده ای دارید جدول رکورد های  Migration  را حذف کنید

یا در انتهای دستور مربوط به Migration  از کد force- استفاده کنید

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number