a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

اضافه کردن فیلد nullable در دیتابیس با EF

اضافه کردن فیلد nullable در دیتابیس با EF

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر بخواهید پرا

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر بخواهید پراپرتی زیر را به صورت nullable در پایگاه داده ذخیره کنید

[Required]
public int somefield {get; set;}

می بابیست کد خود را به صورت زیر تغییر دهید

[Required]
public int? somefield {get; set;}

علامت "؟" بعدر از نوع متغییر باعث می شود که این متغییر مقدار null را نیز بپذیرد.

همچنین با استفاده از روش Fluid API می توانید اینکار را انجام دهید:

protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
{
        modelBuilder.Entity<SomeObject>().Property(m => m.somefield).IsOptional();            
        base.OnModelCreating(modelBuilder);
}

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number