a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

حذف تمام پروسیجر ها

حذف تمام پروسیجر ها

بسم الله الرحمن الرحیم

حذف کردن تمامی پروسیجر ها

برای دوستان عزیز که در تیم طراحی پایگاه داده SQL فعالیت می کنند مطلبی را آماده کردم که انشالله مفید واقع شود.

 برای حذف تمامی پروسیجر های موجود در یک پایگاه داده کافی است که کد زیر را اجرا کنید تا تمامی پروسیجر های شما

حذف شوند.می توان این دستور را به صورت یک پروسیجر ذخیره کنید تا در مواقع نیاز از آن استفاده کنید و در نهایت کد ما

بسم الله الرحمن الرحیم

حذف کردن تمامی پروسیجر ها

برای دوستان عزیز که در تیم طراحی پایگاه داده SQL فعالیت می کنند مطلبی را آماده کردم که انشالله مفید واقع شود.

 برای حذف تمامی پروسیجر های موجود در یک پایگاه داده کافی است که کد زیر را اجرا کنید تا تمامی پروسیجر های شما

حذف شوند.می توان این دستور را به صورت یک پروسیجر ذخیره کنید تا در مواقع نیاز از آن استفاده کنید و در نهایت کد ما

به این صورت می شود.

 

نکته: در بدنه این کد نام پروسیجر بررسی می شود تا از حذف شدن خود این پروسیجر جلوگیری شود.


CREATE Procedure [dbo].[DeleteAllProcedures]

As

   declare @procName varchar(500)

   declare cur cursor

      for select [Title] from sys.objects where type = 'p'

   open cur   fetch next from cur into @procName

   while @@fetch_status = 0

   begin

      if @procName <> 'DeleteAllProcedures'

         exec('drop procedure ' + @procName)

         fetch next from cur into @procName

   end

   close cur

   deallocate cur

از بدنه این کد طبیعتا برای یافتن Strored preocedure و کار بر روی آنها نیز می توان استفاده کرد.

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number