a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

Linq extension method

Linq extension method

بسم الله الرحمن الرحیم

می خواهی

بسم الله الرحمن الرحیم

می خواهیم یک Extesion Method مانند متدهای Linq برای Model ایی خاص بنویسیم.

دو نکته را برای نوشتم متدهای توسعه (Extension Method) باید رعایت کنید:

1- متد را باید در کلاسی بنویسید که از نوع static باشد

2- namespace شما باید با namespace کلاسی که می خواهید برای آن Extension Method بنویسید یکسان باشد

ما می خواهیم وقتی از شی DbContext مدل Active  را انتخاب می کنیم مانند متد ()FirstOrDefault لینک (LINQ) یک متد برای اجرای یک دستور خاص نمایش داده شود:

public static class Extensions
{
    public IQueryable<T> Active<T>(this IQueryable<T> source)
        where T : YourEntityType
    {
        return source.Where(a => ((a.publishEnd > DateTime.Now) || (a.publishEnd == null))
                          && ((a.publishStart <= DateTime.Now) || (a.publishStart == null))
                          && a.active == true);
    }
}

برای فراخوانی متد به صورت زیر می توانیم عمل کنیم:

var item = db.myTable.Active().SingleOrDefault(...);

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number