a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

خطای Multiple object sets per type are not supported

خطای Multiple object sets per type are not supported

بسم الله الرحمن الرحیم

Multiple object sets per type are not supportedx

ASP.NET Identity

در خصوص ساخت و ایجاد جداول ASP.NET Identity مشکلی برای برخی از دوستان پیش آمده است، از همین رو قصد داریم در اینجا این مشکل را بررسی کنیم.


خطای مربوطه به صورت زیر از سوی Entity Framework در هنگام ساخت جداول ASP.NET Identity صادر می شود:

Multiple object sets per type are not supported

بسم الله الرحمن الرحیم

Multiple object sets per type are not supportedx

ASP.NET Identity

در خصوص ساخت و ایجاد جداول ASP.NET Identity مشکلی برای برخی از دوستان پیش آمده است، از همین رو قصد داریم در اینجا این مشکل را بررسی کنیم.


خطای مربوطه به صورت زیر از سوی Entity Framework در هنگام ساخت جداول ASP.NET Identity صادر می شود:

Multiple object sets per type are not supported

ASP NET Identity

همانطور که می دانید ما برای تبدیل Model های خود به جداول پایگاه داده باید آنها را به صورت زیر به IdentityDbContext معرفی کنیم

public DbSet<Model1> Model1s { get; set; }

اما باید این نکته را مد نظر قرار دهید که برای جداول ASP.NET Identity نیازی به این کار نیست. در نتیجه اگر قصد داشته باشیم Model خود را که در اینجا نام آن را User قرار داده ایم به عنوان جدول اصلی ASP.NET Identity معرفی کنیم نباید آن را به لیست DbSet ها اضافه کنیم.
در نتیجه نیازی به کد زیر برای جداول ASP.NET Identity نیست.

public DbSet<User> Users { get; set; } //نیازی نیست

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number