a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

خطای This project references NuGet package

خطای This project references NuGet package

بسم الله الرحمن الرحیم

خطای This project references NuGet package

در صورتی که با اجرای پروژه به خطای زیر برخورد نمودید:

The missing file is ..\packa

بسم الله الرحمن الرحیم

خطای This project references NuGet package

در صورتی که با اجرای پروژه به خطای زیر برخورد نمودید:

The missing file is ..\packages\Microsoft.Bcl.Build.1.0.21\build\Microsoft.Bcl.Build.targets.

دلیل این خطا کدهای زیر در فایل csproj می باشد که راه حل های موجود را بررسی خواهیم کرد.

 <Import Project="..\packages\Microsoft.Bcl.Build.1.0.21\build\Microsoft.Bcl.Build.targets" Condition="Exists('..\packages\Microsoft.Bcl.Build.1.0.21\build\Microsoft.Bcl.Build.targets')" />
  <Target Name="EnsureNuGetPackageBuildImports" BeforeTargets="PrepareForBuild">
    <PropertyGroup>
      <ErrorText>This project references NuGet package(s) that are missing on this computer. Enable NuGet Package Restore to download them.  For more information, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=322105. The missing file is {0}.</ErrorText>
    </PropertyGroup>
    <Error Condition="!Exists('..\packages\Microsoft.Bcl.Build.1.0.21\build\Microsoft.Bcl.Build.targets')" Text="$([System.String]::Format('$(ErrorText)', '..\packages\Microsoft.Bcl.Build.1.0.21\build\Microsoft.Bcl.Build.targets'))" />
  </Target>

راه حل های پیشنهادی

1-  بر روی Solution خود راست کلیک کرده و گزینه Enable NuGet Package Restore را فعال کنید.

2- این مشکل می تواند عدم تطابق نسخه Nuget نصب شده شما با نسخه Nuget معرفی شده در Visual Studio می باشد بنابراین می توانید به صورت زیر عمل کنید:

 <Import Project="..\packages\Microsoft.Bcl.Build.1.0.14\tools\Microsoft.Bcl.Build.targets" Condition="Exists('..\packages\Microsoft.Bcl.Build.1.0.14\tools\Microsoft.Bcl.Build.targets')" />

کد بالا را به کد زیر تبدیل کنید.

 <Import Project="..\packages\Microsoft.Bcl.Build.1.0.21\tools\Microsoft.Bcl.Build.targets" Condition="Exists('..\packages\Microsoft.Bcl.Build.1.0.14\tools\Microsoft.Bcl.Build.targets')" />

همانطور که مشاهده می کنید تنها نسخه Microsoft.Bcl.Build.1.0.14 به نسخه Microsoft.Bcl.Build.1.0.21 تغییر داده شده است.

3- یکی دیگر از دلایل بروز این مشکل می تواند تغییر مکان پروژه باشد لذا برای حل این مشکل کافی است که در فایل csproj به صورت زیر عمل کنید.

 <Import Project="..\packages\Microsoft.Bcl.Build.1.0.14\tools\Microsoft.Bcl.Build.targets" Condition="Exists('..\packages\Microsoft.Bcl.Build.1.0.14\tools\Microsoft.Bcl.Build.targets')" />

کد بالا را به کد زیر تغییر دهید

  <Import Project="packages\Microsoft.Bcl.Build.1.0.14\tools\Microsoft.Bcl.Build.targets" Condition="Exists('packages\Microsoft.Bcl.Build.1.0.14\tools\Microsoft.Bcl.Build.targets')" />

همانطور که مشاهده می کنید تنها تفاوتی که ایجاد شده است packages/.. به packages تغییر داده شده است.

در نهایت آخرین راه حلی که خود Nuget پیشنهاد داده است حذف خطوط زیر از فایل csproj می باشد

<Import Project="$(SolutionDir)\.nuget\NuGet.targets" Condition="Exists('$(SolutionDir)\.nuget\NuGet.targets')" />
<Target Name="EnsureNuGetPackageBuildImports" BeforeTargets="PrepareForBuild">
  <PropertyGroup>
    <ErrorText>This project references NuGet package(s) that are missing on this computer. Enable NuGet Package Restore to download them.  For more information, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=322105. The missing file is {0}.</ErrorText>
  </PropertyGroup>
  <Error Condition="!Exists('$(SolutionDir)\.nuget\NuGet.targets')" Text="$([System.String]::Format('$(ErrorText)', '$(SolutionDir)\.nuget\NuGet.targets'))" />
</Target>

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number