a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

اعمال Style و theme بر روی  یک activity

اعمال Style و theme بر روی یک activity

بسم الله الرحمن الرحیم

اعمال Style و theme بر روی  یک activity 

فصل دوم- بخش سوم

به طور پیش فرض زمانی که یک activity  اجرا می شود  تما م صفحه را در بر می گیرید. با این حال  شما  می توانید  Dialog Theme  را بر روی  آن  اعمال کنید. تا activity به صورت  یک Dialog  نمایش داد

بسم الله الرحمن الرحیم

اعمال Style و theme بر روی  یک activity 

فصل دوم- بخش سوم

به طور پیش فرض زمانی که یک activity  اجرا می شود  تما م صفحه را در بر می گیرید. با این حال  شما  می توانید  Dialog Theme  را بر روی  آن  اعمال کنید. تا activity به صورت  یک Dialog  نمایش داده شود. یا ممکن شما بخواهید activity  مورد نظرتان را به صورت یک pop-up نمایش دهدید که  به کاربر در مورد بعضی از عمل های که میخواهند اجرا هستند  پیغام  می دهد

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.Mehrdad.activity101"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0" >
<uses-sdk
android:minSdkVersion="14"
android:targetSdkVersion="14" />
<application
android:allowBackup="true"
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:theme="@android:style/Theme.Dialog" >
<activity
android:name="com.Mehrdad.activity101.MainActivity"
android:label="@string/app_name" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
</application>
</manifest>

اعمال  Style  بر روی   Activity

شما می  توانید  Title  یک activity  را در صورت که بخواهید مخفی  کنید.(به ویژه زمان های که شما می خواهید Update  را به کاربران نمایش دهید.)

برای این کار شما می توانید  از متد requestFeatureWindow() استفاده کنید و پارامتر ورودی آن را   Window.FEATURE_NO_TITLEبدهید مانند زیر

package com.Mehrdad.activity101;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.util.Log;
import android.view.Menu;
import android.view.Window;
public class MainActivity extends Activity {
String tag="LifeCycle" ;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
setContentView(R.layout.main);
}
}

برنامه را بازدن F11 اجرا کنید.

مخفی کردن Title  یک  Activity

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number