a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

آدرس دهی در HTML

آدرس دهی در HTML

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

در طراحی وب و HTML  ما چندین نوع روش آدرس دهی به فایل ها و مسیر ها داریم

آدرس دهی نسبی

<img src="../../Images/file.jpg" />

در این روش ما برای دسترسی به یک فایل باید  مسیری را طی کنیم که مثلا برای رفتن به پوشه های بالاتر از   /..   استفاده می کنیم و بدین صورت می توانیم کل وب سایت را پیمایش کنیم

آدرس دهی مطلق

<img src="http:www.EduOnline.ir/content/theme/Images/file.jpg" />

در این روش ما بر اساس ریشه اصلی و نام سایت شروع به آدرس دهی می کنیم که تکنولوژی ASP.NET , MVC  نیز به همین روش در انجین های سمت  View  خود آدرس دهی می کنند مانند زیر

<asp:image ImageUrl="~/content/theme/Images/file.jpg" />

 علامت ~ به معنای این است که باید از ریشه وب سایت جستجو برای یافتن فولدر Content انجام شود

حال معادل همین تگ در HTML وجود دارد.

تگ base

در این تگ َما می توانی یک آدرس را بنویسید و پس از آن تمامی آدرس ها با آن جمع رشته ای می شوند مانند مثال زیر

<head>
<base href="http://www.EduOnline.ir/images/" target="_blank">
</head>

<body>
<img src="file.gif" width="24" height="39" alt="Stickman">
<a href="http://www.EduOnline.ir">EduOnline.ir</a>
</body>

در این جا "/base href="http://www.EduOnline.ir/images تمامی آدرس های ما مانند "src="file.gif با آدرس اصلی سایت جمع رشته ای می شوند در اینجا آدرس تگ img src به صورت زیر می شود

 <img src="http://www.EduOnline.ir/images/file.gif" width="24" height="39" alt="Stickman">

هر کدام از روش های آدرس دهی مزایا و معایب خود را دارند که باید با توجه به کاربرد آن از آنها استفاده شود

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number