a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

شیء مشترک ایجاد کنید (مشکلات NET. :بخش دوازدهم)

شیء مشترک ایجاد کنید (مشکلات NET. :بخش دوازدهم)

برای بهینه سازی برنامه تان از شیء های مشترکی استفاده کنید.

.net problems

بسیاری از ما به طور مرتب در برنامه ها از کدهای زیر استفاده می کنیم. به طور مثال:if (myobject.GetType() == typeof(bool)) { …. /* do something */ } 
 -- or -
if (myobject.GetType() == typeof()(MyCustomObject)) { …. /* do something */ }

در عوض به جای این همه کدهای تو در تو می توانید مانند زیر عمل کنید:

public static class CommonTypes { public static readonly Type TypeOfBoolean = typeof(bool);
 public static readonly Type TypeOfString = typeof(string); }

سپس کدهای زیر را اضافه کنید:


if (arg.GetType() == CommonTypes.TypeOfBoolean) { // Do something }
Or:
if (arg.GetType() == CommonTypes.TypeOfString) { // Do something }


با این کار شما typeof(bool) یا typeof(string) را برای همیشه در برنامه خود دارید و به طور مرتب می توانید آن را در کدهای خود ذخیره و استفاده کنید.

 

مشکلات دیگر موجود در net. رااینجا بخوانید

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number