a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

نقش اعتماد مشتریان در فرایند خرید اینترنتی

نقش اعتماد مشتریان در فرایند خرید اینترنتی

بسمه تعالی

نقش اعتماد مشتریان در فرایند خرید اینترنتی  

اعتماد در خرید اینترنتی

از آن جایی که هزینه جذب یک مشتري شش تا نه برابر هزینه نگهداري مشتري قبلـی  اسـت .و همـین  طـور  مشتریان جدید از سود آوري کمتري برخوردار هستند، سازمانها در تلاشند تا روابط بلنـد  مـدتی را  بـا  مشـتریان  موجود خود برقرار نمایند .حفظ موفقیت آمیز مشتریان کنونی نیاز به جستجوي مشتریان جدید و ریسک بالقوه آن را کاهش می دهد .دردوره اي که مشتریان حق انتخاب فراوانی دارند، ارائه دهندگان خدمات باید تلاش کننـد  تـا  همواره در خاطر مشتري باقی بمانند .مدیران موفق به این نتیجه رسیده اند کـه  وفـادار  ساختن مشتریان و نگاه داشتن آنها در سبد مشتریانشان تنها در پرتو جلب اعتماد آنها به سازمان میسر خواهـد  بود .بنابراین، تغییر جهت بازاریابی مشتریان و تکیه بر مشتري گرایی، که مبتنی بر اعتماد باشد، براي شرکتها یک الزام است تا یک فرصت اختیاري.

بسمه تعالی

نقش اعتماد مشتریان در فرایند خرید اینترنتی  

اعتماد در فضای مجازی

از آن جایی که هزینه جذب یک مشتري شش تا نه برابر هزینه نگهداري مشتري قبلـی  اسـت .و همـین  طـور  مشتریان جدید از سود آوري کمتري برخوردار هستند، سازمانها در تلاشند تا روابط بلنـد  مـدتی را  بـا  مشـتریان  موجود خود برقرار نمایند .حفظ موفقیت آمیز مشتریان کنونی نیاز به جستجوي مشتریان جدید و ریسک بالقوه آن را کاهش می دهد .دردوره اي که مشتریان حق انتخاب فراوانی دارند، ارائه دهندگان خدمات باید تلاش کننـد  تـا  همواره در خاطر مشتري باقی بمانند .مدیران موفق به این نتیجه رسیده اند کـه  وفـادار ساختن مشتریان و نگاه داشتن آنها در سبد مشتریانشان تنها در پرتو جلب اعتماد آنها به سازمان میسر خواهـد  بود .بنابراین، تغییر جهت بازاریابی مشتریان و تکیه بر مشتري گرایی، که مبتنی بر اعتماد باشد، براي شرکتها یک الزام است تا یک فرصت اختیاري.
مستحکم ترین موقعیت در ذهن مشتري قابل اعتماد بودن است.بـه همـین  دلیـل بـه دسـت  آوردن اعتمـاد  مشتري همواره یکی از اهداف اولیه در راه ایجاد رابطه بلند مدت با مشتریان است .در دنیایی کـه  میـزان  وفـاداري  مشتریان به محصولات و خدمات روز به روز کمتر می شود، تنها راه حفاظت از موقعیت رقابتی، داشتن روابط مبتنی بر اعتماد با مشتریان است؛ در غیر این صورت، تنها راه باقی مانده براي فروشنده رقابت بر مبناي قیمت خواهد بود.  
اعتماد، لازمه بازاریابی خدماتی براي حفظ روابط بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمت اسـت  زیـرا  مشـتریان  اغلب قبل از تجربه واقعی خدمت، مجبور به اخذ تصمیم براي خرید هسـتند  .نوشـتههاي زیادي درباره ي پیامدهاي مثبت اعتماد در روابط مشتري وجود دارد .همچنین تحقیقات نشـان  داده انـد  کـه  اعتماد یکی از پیش بینی کننده هاي مهم تعهد، به عنوان عنصري مهم در روابط بلند مدت اسـت .از آن جـایی  کـه  ارائه خدمات صد درصد عاري از خطا، تقریبا غیرممکن است، احیاء اثربخش خدمات نـاقص ، بـراي  تـامین رضـایت مشتري، حذف تبلیغات دهان به دهان منفی و ارتقاء عملکرد کارکنان خط مقدم ضـروري  اسـت . رشـد  اینترنـت  و اهمیت به کاربر در سالهاي اخیر واقعا یک پدیده جدي است . در بیشتر کشورهاي در حـال  توسعه تعداد کاربرهاي اینترنت 20 تا 50 درصد کل جمعیت را تشکیل می دهند، همـین  طـور  در ایـالات  متحـدهامریکا تعداد افرادي که از طریق کامپیوترهاي خانگی بـه اینترنـت دسترسـی  دارنـد  بـه  136 میلیـون  در سـپت امبر 2000رسید و نرخ رشد سالانه به همین صورت در سالهاي بعد بالا رفته است .پتانسیل زیادي براي استفاده از اینترنت به منظور خرید کالاها و خدمات وجود دارد. .بري   از اعتماد به عنوان قدرت مندترین ابزار بازایابی مبتنی بر رابطه یاد می کند و با توجه به مطالعات فوي -هوون  مشتریان تنها بر پایه و اساس اساس اعتماد، تصمیم به خرید  اینترنتی می گیرند اعتماد بـه  فروشـنده هـاي اینترنتـی یعنـی  پـذیرش  آسـیبهاي  احتمالی همراه با احساس امنیت.. مطالعات قبلی نشان داده است که نبـود اعتمـاد مهمتـرین  مـانع  ایجاد روابط مصرف کنندگان با فروشندگان اینترنتی میباشد. در هر صورت همان طور که مطالعات بازار فعلی نشان داده است، بسیاري از کاربران نسبت به خرید از اینترنت بی علاقه هستند .عدم اعتماد مشـتریان  در خریدهاي اینترنتی یکی از فاکتورهاي اصلی در تراکنش هاي الکترونیکی است. نبـوداعتمـاد یکـی  از بیشـترین  دلایل متعدد عنوان شده براي خریداران است که از فروشگاههاي اینترنتی خرید نمی کنند . به علاوه نتایج حاکی ازآن است که اعتماد اثر مثبتـی  روي سـودمندي  دارد، از ایـن  رو اعتمـاد ، مشـتري  را در مقابـل  فروشنده اینترنتی آسیب پذیر مینماید و باید مشتریان را متقاعد نمود که در تعامل با فروشنده، سـودمندي  قابـل  انتظار است. با توجه به نیاز سازمانهاي ارائه دهنده کالا و خدمات اینترنتی و توجه کمی که به این بعد شده و از طرفی گسترش روز به روز استفاده از اینترنت و نیاز مشتریان به اعتماد نسبت به خرید کالا و خدمات اینترنتی، ضرورت این پژوهش را بیشتر تقویت می کند که این پژوهش صورت بگیرد.
 
 

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number