a

ABLY مقالات و مطالب مجموعه

آموزش چند زبانه کردن سایت در ASP.NET

آموزش چند زبانه کردن سایت در ASP.NET

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از ویژگی هایی که در برنامه های تجاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، ویژگی چند زبانه بودن نرم افزار است. این ویژگی در حال حاضر بسیار مورد اهمیت می باشد.

در وب سایت های مختلف می توانید مقالات متعددی را به همراه روش های متفاوتی در خصوص پیاده سازی چند زبانه کردن سیستم ها مشاهده کنید. در اینجا قصد داریم یکی از سریعترین روش ها و روش های پیشنهادی مایکروسافت برای طراحی یک وب سایت چند زبانه مورد استفاده قرار دهیم.

این مقاله می تواند هم برای کسانی که قصد طراحی وب سایت چند زبانه با APS.NET MVC دارند و هم کسانی که از ASP.NET Web Form استفاده می کنند مورد استفاده قرار گیرد.

قبل از شروع کار بهتر است برخی از مفاهیم این تکنولوژی را معرفی کنیم.

Internationalization

Internationalization یا به اختصار i18n، به فرایند تولید و توسعه محصولات نرم افزاری به گونه که محصول مورد نظر دارای قابلیت شخصی سازی و localization را داشته باشد گویند. localization در واقع به معنای پیاده سازی یک سیستم نرم افزار بر اساس زبان و فرهنگ (languages and cultures) یک کشور است.

Internationalization را به اختصار i18n می گویند که عدد 18 تعداد کاراکتر هایی است که مابین حرف i و n قرار گرفته است.

Globalization and Localization

Globalization

Globalization که به صورت مخفف ان را G11n می نامند، Globalization در واقع به فرایند تولید و توسعه نرم افزار می باشد که به وسیله آن محصول نهایی را برای فرهنگ های مختلف (cultures) مورد استفاد قرار داد.

cultures به فرمت تاریخ، واحد پول، نمایش اعداد و... گفته می شود، طبیعتا شما نیز تا کنون در ویندوز خود تاریخ و ساعت و واحد پول خود را از طریق Control Panel تغییر داده اید.

Globalization به اختصار G11n نامیده می شود، عدد 11 تعداد کاراکتر های مابین دو کاراکتر G و N می باشد.

Localization

Localization که به اختصار آن را L10n می نامند، به فرایند تولید و توسعه یک نرم افزار به گونه ای که بتوان آن را برای یک فرهنگ (culture) خاص شخص سازی (customize) کرد Localization می گویند.

Localization را به اختصار L10n می نامند، عدد 10 در اینجا نیز مانند سایر موارد تعداد حروفی است که مابین دو کاراکتر L و N قرار گرفته می باشد.

Culture in ASP.NET Framework

ASP.NET framework دو culture دارد، Culture و UICulture، مقادیر این دو culture از دو حرف کوچک برای تعریف زبان (language) و از دو حرف بزرگ برای تعریف منطقه جغرافیایی (region) تشکیل می شوند.

به طور مثال برای تعریف زبان انگلیسی از "en" و برای مشخص کردن منطقه انگلیس (Britain) و یا امریکا (American) بودن به ترتیب از "GB", "US" استفاده می شود.

پس اگر شما بخواهید نرم افزار خود را برای British English  تنظیم کنید باید از en-GB استفاده کنید و همچنین اگر بخواهید از American English  استفاده کنید باید از en-US استفاده کنید. با استفاده از این دو پارامتر در واقع شما می توانید فرمت تاریخ، پول و اعداد ( date, number, and currency) خود را تنظیم کنیم.

ما با دو مفهوم در پیاده سازی چند زبانه کردن نرم افزار ها روبرو هستیم:

Culture

تاریخ، ساعت، واحد پول و..  که می بایست بر اساس Culture انتخاب شده نمایش داده شود.

UICulture

فایل resource ایی که برای نمایش صحیح Culture کاربر می بایست انتخاب شود و اطلاعات از آن واکشی شود.

ASP.NET globalization framework

هر thread (در فارسی ریسمان معنا شده است به هر پردازشی که برنامه شما از آن بهره می گیرد، می گویند. به صورت پیش فرض هر برنامه تنها با یک thread طراحی می شود) NET. یک پراپرتی CurrentCulture و CurrentUICulture دارد.

این property ها در زمان Render شدن صفحه و مقادیر مرتبط با Culture توسط ASP.NET globalization framework استفاده می شوند.

Internationalization of Validation Messages

برای نمایش پیام ها به زبان های مختلف می بایست به ازای هر زبان پیام خود را ترجمه کنید و با یک کلید مشخص به ازای هر culture ذخیره کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از ویژگی هایی که در برنامه های تجاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، ویژگی چند زبانه بودن نرم افزار است. این ویژگی در حال حاضر بسیار مورد اهمیت می باشد.

در وب سایت های مختلف می توانید مقالات متعددی را به همراه روش های متفاوتی در خصوص پیاده سازی چند زبانه کردن سیستم ها مشاهده کنید. در اینجا قصد داریم یکی از سریعترین روش ها و روش های پیشنهادی مایکروسافت برای طراحی یک وب سایت چند زبانه مورد استفاده قرار دهیم.

این مقاله می تواند هم برای کسانی که قصد طراحی وب سایت چند زبانه با APS.NET MVC دارند و هم کسانی که از ASP.NET Web Form استفاده می کنند مورد استفاده قرار گیرد.

قبل از شروع کار بهتر است برخی از مفاهیم این تکنولوژی را معرفی کنیم.

Internationalization

Internationalization یا به اختصار i18n، به فرایند تولید و توسعه محصولات نرم افزاری به گونه که محصول مورد نظر دارای قابلیت شخصی سازی و localization را داشته باشد گویند. localization در واقع به معنای پیاده سازی یک سیستم نرم افزار بر اساس زبان و فرهنگ (languages and cultures) یک کشور است.

Internationalization را به اختصار i18n می گویند که عدد 18 تعداد کاراکتر هایی است که مابین حرف i و n قرار گرفته است.

Globalization and Localization

Globalization

Globalization که به صورت مخفف ان را G11n می نامند، Globalization در واقع به فرایند تولید و توسعه نرم افزار می باشد که به وسیله آن محصول نهایی را برای فرهنگ های مختلف (cultures) مورد استفاد قرار داد.

cultures به فرمت تاریخ، واحد پول، نمایش اعداد و... گفته می شود، طبیعتا شما نیز تا کنون در ویندوز خود تاریخ و ساعت و واحد پول خود را از طریق Control Panel تغییر داده اید.

Globalization به اختصار G11n نامیده می شود، عدد 11 تعداد کاراکتر های مابین دو کاراکتر G و N می باشد.

Localization

Localization که به اختصار آن را L10n می نامند، به فرایند تولید و توسعه یک نرم افزار به گونه ای که بتوان آن را برای یک فرهنگ (culture) خاص شخص سازی (customize) کرد Localization می گویند.

Localization را به اختصار L10n می نامند، عدد 10 در اینجا نیز مانند سایر موارد تعداد حروفی است که مابین دو کاراکتر L و N قرار گرفته می باشد.

Culture in ASP.NET Framework

ASP.NET framework دو culture دارد، Culture و UICulture، مقادیر این دو culture از دو حرف کوچک برای تعریف زبان (language) و از دو حرف بزرگ برای تعریف منطقه جغرافیایی (region) تشکیل می شوند.

به طور مثال برای تعریف زبان انگلیسی از "en" و برای مشخص کردن منطقه انگلیس (Britain) و یا امریکا (American) بودن به ترتیب از "GB", "US" استفاده می شود.

پس اگر شما بخواهید نرم افزار خود را برای British English  تنظیم کنید باید از en-GB استفاده کنید و همچنین اگر بخواهید از American English  استفاده کنید باید از en-US استفاده کنید. با استفاده از این دو پارامتر در واقع شما می توانید فرمت تاریخ، پول و اعداد ( date, number, and currency) خود را تنظیم کنیم.

ما با دو مفهوم در پیاده سازی چند زبانه کردن نرم افزار ها روبرو هستیم:

Culture

تاریخ، ساعت، واحد پول و..  که می بایست بر اساس Culture انتخاب شده نمایش داده شود.

UICulture

فایل resource ایی که برای نمایش صحیح Culture کاربر می بایست انتخاب شود و اطلاعات از آن واکشی شود.

ASP.NET globalization framework

هر thread (در فارسی ریسمان معنا شده است به هر پردازشی که برنامه شما از آن بهره می گیرد، می گویند. به صورت پیش فرض هر برنامه تنها با یک thread طراحی می شود) NET. یک پراپرتی CurrentCulture و CurrentUICulture دارد.

این property ها در زمان Render شدن صفحه و مقادیر مرتبط با Culture توسط ASP.NET globalization framework استفاده می شوند.

Internationalization of Validation Messages

برای نمایش پیام ها به زبان های مختلف می بایست به ازای هر زبان پیام خود را ترجمه کنید و با یک کلید مشخص به ازای هر culture ذخیره کنید.

برای درک بهتر این قابلیت ها یک پروژه با دو زبان فارسی و انگلیسی پیاده سازی خواهیم کرد، culture پیش فرض برنامه ما "en" خواهد بود.

در این پروژه ما یک Soltion خواهیم داشت که این Soltion دو پروژه دارد، یکی پروژه ASP.NET MVC می باشد و دیگری یک پروژه از نوع Class Library که فقط متن های پیام ها، عنوان ها و سایر اطلاعات مختلف را برای هر زبان در آن ذخیره می کنیم.

برای ذخیره متن ها برای هر یک از زبان های مورد نیاز از فایل های Resource استفاده می کنند، این فایل ها با پسوند resx معرفی می شوند و سه مقدار را در هر رکورد می توان به صورت ذخیره کرد.

Name برای دسترسی به اطلاعات

Value برای ذخیره سازی مقدار مورد نظر شما

Comment

در همین پروژه و کمی جلوتر با این فایل کار خواهیم کرد و با آنها آشنا خواهید شد.

ما دو فایل Resource را ایجاد خواهیم کرد. یکی برای زبان فارسی و دیگری برای زبان انگلیسی، سپس در برنامه خود به جای نوشتن متن ها، خطاها و... به صورت مستقیم (به این کار Hard Code گفته میشود) آنها را از فایل Resource می خوانیم همین امر باعث می شود با تغییر زبان سایت کل متنها تغییر داده شود.

فکر می کنم توضیحات کافی می باشد و بهتر است برنامه خود را شروع کنیم.

Visual Studio خود را باز کنید و از قسمت File گزینه New Project را انتخاب کنید، سپس گزینه Web را انتخاب و نام پرژوه را Globalization را انتخاب و Ok کنید.

سایت چند زبانه در mvc

در پنجره باز شده تنظیمات را به صورت زیر تغییر داده (تنظیمات پیش فرض را تایید کنید) و سپس Ok کنید.

سایت چند زبانه در mvc

ساختار پروژه ما به صورت زیر خواهد بود.

ساخت برنامه چند زبانه در سی شارپ

حال بر روی Solution خود راست کلیک کنید تا یک پروژه دیگر برای اضافه کردن فایل های Resource جهت ثبت متن های مختلف برای هر زبان ایجاد کنیم.

برنامه چند زبانه در asp net mvc

از قسمت سمت چپ گزینه #Visual C را انتخاب و از قسمت انواع پروژه نوع Class Library را انتخاب کنید و سپس نام پروژه را ViewResources انتخاب کنید و سپس Ok کنید.

سایت چند زبانه در asp.net mvc

ساختار پروژه شما اکنون باید به صورت زیر باشد.

سایت چند زبانه در asp.net mvc

حال بر روی پروژه ViewResources کلیک راست کنید و از منوی Add-> New Item را انتخاب کنید. از پنجره باز شده از سمت چپ گزینه Code و از انواع فایل های قابل انتخاب نهایتا گزینه Resource را انتخاب کنید. نام فایل خود را Resource.fa.resx انتخاب کنید و سپس Add را انتخاب کنید.

چند زبانه کردن سایت asp.net mvc

مجددا مسیر بالا را طی کنید، این بار نام فایل را Resource.resx انتخاب کنید.

ساختار پروژه شما باید به صورت زیر باشد.

چند زبانه کردن سایت asp.net mvc

فایل های Resource باز کنید و اطلاعات زیر را در آن ثبت کنید.

فایل Resource.fa.resx

چند زبانه کردن سایت

فایل Resource.resx

چند زبانه کردن asp net MVC

دقت کنید که حتما Access Modifier بر روی گزینه Public باشد در غیر این صورت برنامه شما نمی تواند مقادیر این فایل ها را بخواند

در نهایت می بایست Refrence پروژه مربوط به Resource را به پروژه Globalization اضافه نمایید.

هنگامی که چندین پروژه در یک Solution ایجاد می کنید می بایست مشخص کنید که هر پروژه به چه پروژه های دیگری می تواند دسترسی داشته باشد. ما در اینجا دو پروژه داریم و تنها Globalization می خواهد به پروژه Resource دسترسی داشته باشد.

بر روی پروژه Globalization کلیک راست کنید، سپس گزینه Add-> Refrence را انتخاب کنید.

چند زبانه کردن asp net MVC

در پنجره باز شده بر روی گزینه Solution در سمت چپ کلیک کنید و از سمت راست تیک پروژه ViewResource را زده و بر روی Ok کلیک کنید.

globalization در asp net

به پروژه Globalization که کدهای MVC ما در آنجا قرار دارد باز می گردیم.

بر روی Folder مربوط به Model راست کلیک کرده گزینه Add-> New Item را انتخاب کنید تا پنجره زیر باز شود، سپس گزینه Class را از پنجره باز شده انتخاب و نام آن را User انتخاب کنید و در نهایت گزینه Add را انتخاب کنید.

globalization در asp net

کدهای زیر را درون Model خود Paste کنید.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Globalization.Models
{
    public class User
    {
        [Display(Name = "Username", ResourceType = typeof(ViewResources.Resource))]
        [Required(ErrorMessageResourceName = "UsernameRequired", ErrorMessageResourceType = typeof(ViewResources.Resource))]
        public string Username { get; set; }

        [Display(Name = "Name", ResourceType = typeof(ViewResources.Resource))]
        [Required(ErrorMessageResourceName = "NameRequired", ErrorMessageResourceType = typeof(ViewResources.Resource))]
        public string Name { get; set; }

        [Display(Name = "Password", ResourceType = typeof(ViewResources.Resource))]
        [Required(ErrorMessageResourceName = "PasswordRequired", ErrorMessageResourceType = typeof(ViewResources.Resource))]
        public string Password { get; set; }

        [Display(Name = "ConfirmPassword", ResourceType = typeof(ViewResources.Resource))]
        [Required(ErrorMessageResourceName = "ConfirmPasswordRequired", ErrorMessageResourceType = typeof(ViewResources.Resource))]
        [Compare("Password", ErrorMessageResourceName = "ConfirmPasswordCompare", ErrorMessageResourceType = typeof(ViewResources.Resource))]
        public string ConfirmPassword { get; set; }

        [Display(Name = "Address", ResourceType = typeof(ViewResources.Resource))]
        [Required(ErrorMessageResourceName = "AddressRequired", ErrorMessageResourceType = typeof(ViewResources.Resource))]
        public string Address { get; set; }
    }
}

تنها نکته جدیدی که در کدهای بالا قرار دارد، وجود کد زیر است

, ResourceType = typeof(ViewResources.Resource))]

این کد برای مشخص کردن متن هایی است که باید بر روی View نمایش داده شود، به صورت پیش فرض ما متن های خود را دستی نیز ثبت کرده ایم اما اگر کاربر Resource متفاوتی را انتخاب کند متن های عنوان، پیام ها و... با توجه Resource زبانی که کاربر انتخاب کرده است تغییر خواهد کرد.

به درون فایل Index در قسمت View های Home بروید و کدهای زیر را در آن قرار دهید.

@model  Globalization.Models.User

@{
    ViewBag.Title = ViewResources.Resource.Title;
}
<div class="row">
    <div class="col-md-5">
        <h2>@ViewResources.Resource.Title</h2>
    </div>
    <div class="col-md-7">
        @using (Html.BeginForm("ChangeCulture", "Home"))
        {
            <p>
                @ViewResources.Resource.SelectLanguage : @Html.DropDownList("ddlCulture", new SelectList(new[]
                                          {
                                              new{value="en",text=ViewResources.Resource.English},
                                              new{value="fa",text=ViewResources.Resource.Persian}
                                          }, "value", "text", Session["CurrentCulture"]), new { onchange = "this.form.submit();" })
            </p>
        }
    </div>
</div>
<br />
@using (Html.BeginForm("Index", "Home"))
{
    @Html.AntiForgeryToken()

    <div class="form-horizontal">

        @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
        <div class="form-group">
            @Html.LabelFor(model => model.Username, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
            <div class="col-md-10">
                @Html.EditorFor(model => model.Username, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Username, "", new { @class = "text-danger" })
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            @Html.LabelFor(model => model.Name, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
            <div class="col-md-10">
                @Html.EditorFor(model => model.Name, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Name, "", new { @class = "text-danger" })
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            @Html.LabelFor(model => model.Password, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
            <div class="col-md-10">
                @Html.PasswordFor(model => model.Password, new { @class = "form-control" })
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Password, "", new { @class = "text-danger" })
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            @Html.LabelFor(model => model.ConfirmPassword, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
            <div class="col-md-10">
                @Html.PasswordFor(model => model.ConfirmPassword, new { @class = "form-control" })
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.ConfirmPassword, "", new { @class = "text-danger" })
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            @Html.LabelFor(model => model.Address, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
            <div class="col-md-10">
                @Html.TextAreaFor(model => model.Address, new { @class = "form-control" })
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Address, "", new { @class = "text-danger" })
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10">
                <input type="submit" value="@ViewResources.Resource.Save" class="btn btn-default" />
            </div>
        </div>
    </div>
}

چند نکته در کدهای بالا مشخص است:

1- ما عنوان صفحه را به صورت زیر نوشته ایم

   ViewBag.Title = ViewResources.Resource.Title;

این کار باعث خواهد شد عنوان صفحه بر اساس زبانی که کاربر انتخاب می کند تغییر داده شود.

2- عنوان مشخص شده در صفحه نیز بر اساس زبان انتخاب شده مانند بالا تغییر خواهد کرد.

  <h2>@ViewResources.Resource.Title</h2>

3- یک Dropdown برای انتخاب زبان توسط کاربر به صورت زیر تعریف شده است.

 @using (Html.BeginForm("ChangeCulture", "Home"))
        {
            <p>
                @ViewResources.Resource.SelectLanguage : @Html.DropDownList("ddlCulture", new SelectList(new[]
                 {
           new{value="en",text=ViewResources.Resource.English},
                    new{value="fa",text=ViewResources.Resource.Persian}
                  }, "value", "text", Session["CurrentCulture"]), new { onchange = "this.form.submit();" })
            </p>
        }

در کد بالا گزینه ای که توسط کاربر انتخاب شده است برای کنترلر POST خواهد شد که کد Post شدن اطلاعات را در بخش بعد در Controller بررسی خواهیم کرد.

4- کد Button ما به صورت زیر نوشته شده است:

  <input type="submit" value="@ViewResources.Resource.Save" class="btn btn-default" />

همانطور که مشاهده می کنید عنوان این Button نیز از Resource خوانده می شود بنابراین با تغییر زبان وب سایت عنوان این نیز به زبانی که کاربر انتخاب شده است تغییر داده می شود.

به کد View مجددا دقت کنید. همانطور که مشاهده می کنید، ما نامی از فیلد Resourcce نبرده ایم، مثلا برای Username ننوشته ایم که از Resource.Username بخوان!!

ASP.NET MVC بر اساس نام فیلد که در اینجا Username می باشد مقدار مورد نظر آن را در فایل Resourcce معرفی شده پیدا خواهد کرد پس در نام گذاری فیلدهای Resourcce می بایست دقت نمایید.

سایر کدهای این صفحه مانند صفحات عادی دیگری هستند که شما آنها را طراحی می کنید.

در نهایت کافی است که کد HomeContoroller را به صورت زیر تغییر دهید. کدهای زیر را به HomeContoroller خود اضافه نمایید:


/** changing culture*/
public ActionResult ChangeCulture(string ddlCulture)
{
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo(ddlCulture);
   Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new CultureInfo(ddlCulture);
Session["CurrentCulture"] = ddlCulture;
return View("Index");
}

 /**initilizing culture on controller initialization*/
protected override void Initialize(System.Web.Routing.RequestContext requestContext)
{
base.Initialize(requestContext);
if (Session["CurrentCulture"] != null)
{
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo(Session["CurrentCulture"].ToString());
     Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new CultureInfo(Session["CurrentCulture"].ToString());
   }
}


       
[HttpPost]
public ActionResult Index(Globalization.Models.User user)
{
return View();
}

متد اول مربوط به Dropdown می باشد، در صورتی که کاربر مقداری را در Dropdown انتخاب کند این مقدار در این متد بررسی و در Session ذخیره می شود و همچنین باعث می شود متد بعدی که در زمان Initialize اجرا می شود، اجرا شده و بر اساس مقدار درون Session فایل Resource مرتبط با زبان انتخاب شده توسط کاربر Load شود. در نهایت با Load شدن فایل جدید تمام متن ها به زبان انتخاب شده کاربر تغییر داده می شوند.

Resource.fa.resx فایلی است که متن های برنامه را برای زبان فارسی نمایش خواهد داد و فایل Resource.resx متنهای مربوط به زبان انگلیسی را نمایش می دهد. Resource.resx فایل پیش فرض بوده و در ابتدا برنامه با زبان انگلیسی اجرا می شود.

در نهایت خروجی برنامه ما به صورت زیر خواهد بود:

آموزش چند زبانه کردن asp net mvc

آموزش چند زبانه کردن asp net mvc

همچنین شما برای تغییر قالب صفحه می توانید با Load کردن فایل های CSS متفاوت مشکل راست چین و چپ چین کردن سایت را نیز مرتفع کنید.

دانلود پروژه چند زبانه asp.net mvc

نظرات

 • Hannah Martinez
  پوریا ادیب فر
  دو شنبه 11 دی 1278 0:00

  سلام  و درود

  ممنون بخواطر سایت عالیتون
  جناب مهندس شیدایی بنده در یکی از پروژه هام چند ماهیست به یه مشکل خوردم که هنوز نتونستم برطرفش کنم در رابطه با استفاده از فایل های ریسورس.
  من تمامی مراحل بالا شما را انجام می دم در یک پروژه تست و کامل و درست پروژه اجرا میشه.

  در یکی از پروژه هام که بصورت چند لایه نوشته شده یک لایه جدا برای فایل های ریسورس و یک لایه برای مدل که از فایل های ریسورس استفاده میکنه برای display name و validation ها مثل required. برای نمایش display name ها موردی نداره اما validation ها در زمان اجرا به خطا میخوره::

  The resource type 'namespace.Resource.Fields' does not have an accessible static property named 'UserNameRequired'.  نمومه پراپرتی در لایه مدل :
     [MaxLength(100, ErrorMessage = "حدااکثر 100 کاراکتر")]
          [MinLength(3, ErrorMessage = "حداقل 3 کاراکتر")]
          [Display(ResourceType = typeof(Fields), Name = "UserName")]
          [Remote("IsUserNameExist", "User", AdditionalFields = "Id", HttpMethod = "POST", ErrorMessage = "این نام کاربری قبلا در سیستم ثبت شده است.")]
          public string UserName { get; set; }

  سطح دسترسی و تمامی کارهای لازم رو هم انجام دادم ولی ...

  خیلی لطف میکنید اگر بتونید مشکلمو حل کنید
  ممنون

 • Hannah Martinez
  دو شنبه 11 دی 1278 0:00

  با سلام و تشکر بابت مقاله عالی شما من از این روش استفاده کردم ، خیلی واضح و قابل فهم بود سوالی که دارم در مورد اخرین جمله در مقاله شما هستش : "همچنین شما برای تغییر قالب صفحه می توانید با Load کردن فایل های CSS متفاوت مشکل راست چین و چپ چین کردن سایت را نیز مرتفع کنید." میشه در این مورد هم لطف کنید و توضیحات بیشتری بنویسید یا اگه امکان داره این مورد رو هم به مقاله بالا اضافه کنید که کامل باشه بازم تشکر

  • Judith Bell
   پاسخ
   حسینبهزادی
   دو شنبه 11 دی 1278 0:00

   با عرض سلام

   از اینکه توانستیم وظایف خودمان را نسبت به شما دوستان عزیز به خوبی انجام دهیم بسیار خرسندیم.

   پاسخ سوال شما)

    هنگامی که شما زبان یک وب سایت را تغییر می دهید انتظار دارید مکان عناصر صفحه نیز تغییر داده شوند (فارسی راست به چپ و مثلا زبان انگلیسی چپ به راست) حال اگر این اتفاق رخ ندهد، ظاهر سایت شما به هم ریخته خواهد شد.

   برای حل این مشکل شما باید دو فایل css را داشته باشید تا بر اساس انتخاب زبان یکی از آنها لود شود مطمئنا اگر سایت شما با Bootstrap طراحی شده باشد، اینکار را می توانید خیلی ساده با لود کردن فایل های  bootstrap.css و bootstrap-rtl.css انجام دهید.

   در مورد ارائه ی یک آموزش نیز انشالله در اولین فرصت این مبحث را نیز به صورت کامل آموزش خواهیم داد.

    

 • Hannah Martinez
  Mostafa
  دو شنبه 11 دی 1278 0:00

  سلام

  مهندس من از این روش استفاده کردم ولی مشکلی که دارم من می خوام زبان پیش فرض فارسی باشه ولی در هر صورت زبان رو انگلیسی میذاره چطور می تونم توی پروژه اطلاعات دیتابیس رو هم با این روش فیلتر کنم یعنی چطور به زبان فعلی دسترسی داشته باشم

  • Judith Bell
   پاسخ
   دو شنبه 11 دی 1278 0:00

   با سلام

   منظور شما ا ز اینکه می فرمایید زبان کالربر را تشخیص دهم متوجه نمی شوم. اما برای تغییر زبان باید از یک url استفاده کنید مثلا انتهای نام دامنه ی خود عبارت fa یا en را قرار دهید و بر اساس آن اطلاعات را لود کنید.

   موفق باشید

نظرات یا سوالات خودرا با ما درمیان بگذارید

0912 097 5516 :Phone Number
0713 625 1757 :Phone Number