ABLY.ir

بسم الله الرحمن الرحیم

قوانین و مقررات

  • در هنگام ثبت نام در درج اطلاعات شخصی خود دقت کنید و ثبت نام خود را بدرستی برای دوره مورد نظر خود انتخاب نمایید تا مراحل ثبت نام بدون مشکل انجام شود و نام شما در لیست ثبت نام دوره مورد نظر قرار بگیرد.
  • حداکثر غیبت موجه برای دوره های اموزشی 20 درصد زمان دوره است تا امکان ارائه مدرک پایان دوره وجود داشته باشد.
  • دانشجویان موظف هستند در صورت لزوم در جلسات فوق العاده شرکت کنند.
  • دانشجویان موظف هستند 10 دقیقه قبل از شروع کلاس ، در کلاس خود حضور داشته باشند.
  • جهت صدور گواهینامه آموزشی پایان دوره ارائه یک قطعه عکس الزامی است.
  • صدور گواهینامه آموزشی منوط به تسویه حساب کامل دانشجو میباشد.
  • در صورت ایجاد خسارت ، از دانشجوبان خسارت وارد شده مطالبه خواهد شد.
  • در صورتی که یک هفته قبل از شروع دوره انصراف داده شود 90 درصد هزینه ثبت نام دوره مسترد خواهد شد.
  • در صورتی که یک روز قبل از شروع دوره انصراف داده شود 20 درصد از هزینه ثبت نام مسترد خواهد شد.
  • در صورتی که پس از شروع دوره انصراف داده شود هزینه ای مسترد نخواهد شد.